Home

Nieuws

Aanbiedingen

Voorwaarden en tarieven

Klachtenregeling

Contact

 

 

 

 

 

Disclaimer

Ondanks de continue zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig of juist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld of gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het is verboden auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de nadrukkelijke toestemming van Back-Up Computerservice. Inbreuken op het auteursrecht zullen civiel- dan wel strafrechterlijk worden vervolgd.

Wij kunnen niet instaan voor het feit dat de informatie op backupcomputerservice.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van backupcomputerservice.nl is verkregen.